HUY VIETNAM THE DEVELOPMENT JOURNEY FROM 10 YEARS TO 100 YEARS.

Ad gửi tặng mọi người clip tổng kết HUY VIỆT NAM HÀNH TRÌNH 10 NĂM HƯỚNG ĐẾN 100 NĂM PHÁT TRIỂN. Cùng nhau xem lại những nổ lực, cố gắng và cống hiến của từng thành viên của tập đoàn Huy Việt Nam trong suốt chặng đường đã qua.

Các bạn đều đã làm tốt lắm!

Video about Mon Hue restaurant

Fanpage Facebook

Tags